• Share this text:
Untitled by guest on 21st November 2020 11:24:28 PM

1. Nie należy pozostawiać na ekranie wyświetlonego pojedynczego obrazu przez dłuższy czas. Może to spowodować sytuację, w której na ekranie pozostanie trwały, niewyraźny obraz.


2. Nie należy dotykać „wypustki” znajdującej się pod pokrywą dysku w systemie.


3. Przed umieszczeniem systemu PSP® w futerale należy wyłączyć zasilanie systemu lub przełączyć go w tryb uśpienia. Nie należy korzystać z systemu znajdującego się w futerale. Pozostawienie włączonego systemu lub korzystanie z niego, kiedy znajduje się w futerale może doprowadzić do przegrzania urządzenia lub jego uszkodzenia.


4. Nie należy dotykać palcami otworów znajdujących się z tyłu dysku (na zapisanej powierzchni dysku).


5. Nie wolno dopuścić, aby na dysk dostał się kurz, piasek, obce ciała lub inne zanieczyszczenia.


6. Jeśli dysk UMD ulegnie zabrudzeniu, należy delikatnie wytrzeć zewnętrzną i zapisaną powierzchnię dysku UMD za pomocą miękkiej ściereczki. Nie należy używać rozpuszczalników ani innych środków chemicznych.


7. Nie należy używać pękniętych, zniekształconych lub naprawianych dysków UMD. Taki dysk UMD może ulec uszkodzeniu wewnątrz systemu PSP®, prowadząc do obrażeń ciała lub awarii.


8. Do czyszczenia części zewnętrznych nie należy używać rozpuszczalników ani innych środków chemicznych.


9. Nie należy dopuszczać, aby system pozostawał przez dłuższy czas w kontakcie z gumowymi lub winylowymi przedmiotami.


10. Do czyszczenia systemu nie należy używać ściereczek nasączonych detergentami.


11. Należy unikać długotrwałego używania systemu PSP®. Co godzinę należy robić 15-minutowe przerwy. Należy natychmiast przestać używać systemu PSP® w razie wystąpienia nieprzyjemnego uczucia lub bólu rąk, nadgarstków lub ramion. Jeśli objawy się utrzymują, należy zasięgnąć porady lekarza.


12. Przed rozpoczęciem korzystania z drążka analogowego, w celu uzyskania najlepszych wyników należy wybrać kolejno opcje (Ustawienia), (Ustawienia systemu), a następnie po wyświetleniu ekranu (Informacje o systemie) obracać drążek analogowy ruchem okrężnym. Umożliwi to dostosowanie zakresu ruchu drążka analogowego.


13. Ekran należy delikatnie wytrzeć miękką ściereczką.


14. Jeśli złącza słuchawek lub zdalnego sterowania ulegną zabrudzeniu, może to spowodować szum i zakłócenia podczas odtwarzania dźwięku. Aby wyczyścić złącza, należy wytrzeć je za pomocą suchej, miękkiej ściereczki.


15. Jeśli system PSP® będzie nieużywany przez dłuższy czas, należy wyjąć zestaw baterii i przechować go w chłodnym i suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.


16. Baterię można ładować, korzystając z zasilacza sieciowego (2h20min) lub sprzedawanego oddzielnie kabla USB (5h).


17. Nie należy korzystać z systemu PSP® z zasilaczem sieciowym, jeśli z systemu wyjęto zestaw baterii. Jeśli zasilacz sieciowy zostanie nagle    odłączony, może to spowodować uszkodzenie systemu.


18. Szacunkowy czas działania baterii: gry (3-6 godzin), wideo (3-5 godzin).


19. Zestaw baterii ma ograniczony czas eksploatacji. Czas działania będzie coraz krótszy w miarę używania i starzenia się baterii. Jeśli czas działania stanie się zbyt krótki lub gdy na zestawie baterii powstanie wybrzuszenie, należy natychmiast wymienić zestaw baterii.


20. Dysk UMD zawiera kod regionu, który jest przypisany do danego regionu sprzedaży. Ten system może odtwarzać dyski UMD oznaczone kodem regionu „ALL” lub „2”.


21. System nie rozpoznaje dysku UMD? Przesuń przełącznik POWER/HOLD w górę i przytrzymaj go przez co najmniej trzy sekundy, aż wskaźnik POWER przestanie świecić. Zasilanie zostanie całkowicie odłączone. Następnie włącz ponownie system.


22. System nie działa prawidłowo? Elektryczność statyczna i inne podobne zjawiska mogą wpłynąć na działanie systemu. Po odłączeniu zasilacza sieciowego od gniazda elektrycznego i odłączeniu wszystkich innych kabli wyjmij zestaw baterii i odłącz zasilacz sieciowy, poczekaj około 30 sekund, a następnie uruchom ponownie system.

Report Abuse

Login or Register to edit or copy and save this text. It's free.